Jane St & Shoreham Shop

4720, JANE ST UNIT 6, NORTH YORK, ON, M3N2L2

Tel : +416 661 0550
Email : info@mokshacannabis.ca

Mon-Sat : 9am – 9pm

Sun : 10am – 9pm

Shop Jane St. & Shoreham